TB Wiesbaden 2015
Jugend

  BOL
BA
KA
KB
KC
Topspin U10 Cup - G
BM U10 gemischt
Gr. 168 (4er)
Gr. 169 (4er)
Gr. 170 (4er)
  BOL
BA
KA
KB
KC
Topspin U12 Cup - G

Gr. 171 62 (4er)
Gr. 172 63 (4er)
Gr. 173 65 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
gemischt U 14

Gr. 174 61 (4er)
Gr. 175 63 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
gemischt U 18
  BOL
BA
KA
KB
KC
Topspin U10 Cup - W
Gr. 100 (4er)

Gr. 101 63 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
Topspin U12 Cup - W
Gr. 102 (4er)

Gr. 103 63 (4er)
Gr. 105 64 (4er)
Gr. 106 65 (4er)

Gr. 104 63 (4er)


  BOL
BA
KA
KB
KC
Juniorinnen U 14 Gr. 107 (4er)

Gr. 108 (4er)

Gr. 109 63 (4er)
Gr. 110 64 (4er)
Gr. 111 65 (4er)
Gr. 112 62 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
Juniorinnen U 18 Gr. 113 (4er)

Gr. 114 (4er)
Gr. 115 (4er)

Gr. 116 61 (4er)
Gr. 117 62 (4er)
Gr. 118 63 (4er)
Gr. 120 64 (4er)
Gr. 121 65 (4er)

Gr. 119 63 (4er)
Gr. 122 65 (4er)


  BOL
BA
KA
KB
KC
Topspin U10 Cup - M Gr. 123 (4er)

Gr. 124 (4er)

Gr. 125 63 (4er)
Gr. 127 65 (4er)
Gr. 128 62 (4er)

Gr. 126 63 (4er)


  BOL
BA
KA
KB
KC
Topspin U12 Cup - M
Spiel um die BM U12m
Gr. 129 (4er)
Gr. 130 (4er)

Gr. 131 62 (4er)
Gr. 132 63 (4er)
Gr. 135 64 (4er)
Gr. 136 65 (4er)

Gr. 133 63 (4er)
Gr. 137 65 (4er)

Gr. 134 63 (4er)

  BOL
BA
KA
KB
KC
Junioren U 14 Gr. 138 (4er)

Gr. 139 (4er)
Gr. 140 (4er)

Gr. 141 62 (4er)
Gr. 143 63 (4er)
Gr. 148 64 (4er)
Gr. 150 65 (4er)
Gr. 152 61 (4er)

Gr. 142 62 (4er)
Gr. 144 63 (4er)
Gr. 145 63 (4er)
Gr. 149 64 (4er)
Gr. 151 65 (4er)

Gr. 146 63 (4er)
Gr. 147 63 (4er)

  BOL
BA
KA
KB
KC
Junioren U 18 Gr. 153 (4er)

Gr. 154 (4er)
Gr. 155 (4er)

Gr. 156 61 (4er)
Gr. 157 62 (4er)
Gr. 159 63 (4er)
Gr. 164 64 (4er)
Gr. 166 65 (4er)

Gr. 158 62 (4er)
Gr. 160 63 (4er)
Gr. 161 63 (4er)
Gr. 165 64 (4er)
Gr. 167 65 (4er)

Gr. 162 63 (4er)
Gr. 163 63 (4er)