TB Offenbach 2020
Jugend

  BOL
BA
BB
KA
KB
gemischt U 10
Gr. 111 (4er)
Gr. 112 (4er)
Gr. 113 (4er)
Gr. 114 (4er)
  BOL
BA
BB
KA
KB
gemischt U 12
Gr. 115 (4er)
Gr. 116 (4er)
Gr. 117 (4er)
  BOL
BA
BB
KA
KB
gemischt U 14
Gr. 118 (4er)
Gr. 119 (4er)
  BOL
BA
BB
KA
KB
gemischt U 18
  BOL
BA
BB
KA
KB
Juniorinnen U 10 Gr. 070 (4er)

  BOL
BA
BB
KA
KB
Juniorinnen U 12 Gr. 071 (4er)

Gr. 072 (4er)
Gr. 073 (4er)
  BOL
BA
BB
KA
KB
Juniorinnen U 14 Gr. 074 (4er)

Gr. 075 (4er)


Gr. 076 54 (4er)
Gr. 077 54 (4er)
Gr. 078 54 (4er)


  BOL
BA
BB
KA
KB
Juniorinnen U 18 Gr. 079 (4er)

Gr. 080 (4er)

Gr. 081 (4er)

Gr. 082 53 (4er)
Gr. 083 53 (4er)
Gr. 084 53 (4er)


  BOL
BA
BB
KA
KB
Junioren U 10 Gr. 085 (4er)Gr. 086 54 (4er)
Gr. 087 54 (4er)


  BOL
BA
BB
KA
KB
Junioren U 12 Gr. 088 (4er)

Gr. 089 (4er)

Gr. 090 (4er)

Gr. 091 54 (4er)
Gr. 092 54 (4er)


  BOL
BA
BB
KA
KB
Junioren U 14 Gr. 093 (4er)

Gr. 094 (4er)

Gr. 095 (4er)

Gr. 096 54 (4er)
Gr. 097 54 (4er)
Gr. 098 54 (4er)
Gr. 099 54 (4er)


  BOL
BA
BB
KA
KB
Junioren U 18 Gr. 100 (4er)

Gr. 101 (4er)
Gr. 102 (4er)

Gr. 103 (4er)
Gr. 104 (4er)

Gr. 105 52 (4er)
Gr. 106 52 (4er)

Gr. 107 52 (4er)
Gr. 108 52 (4er)
Gr. 109 52 (4er)
Gr. 110 52 (4er)