TB Wiesbaden 2021
Jugend

  BOL
BA
KA
KB
KC
Gemischt U10
Endrunde

Gr. 164 63 (4er)
Gr. 165 64 (4er)
Gr. 166 65 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
Gemischt U12

Gr. 167 63 (4er)
Gr. 168 64 (4er)
Gr. 169 65 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
Gemischt U15

Gr. 170 61 (4er)
Gr. 171 63 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
Gemischt U18
  BOL
BA
KA
KB
KC
Juniorinnen U10
Endrunde
Gr. 093 (4er)
Gr. 094 (4er)
  BOL
BA
KA
KB
KC
Juniorinnen U12 Endspiel
Bezirksmannschaftsmeister
Gr. 095 (4er)
Gr. 096 (4er)


Gr. 097 62 (4er)
Gr. 098 63 (4er)
Gr. 099 63 (4er)
Gr. 100 64 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
Juniorinnen U15 Gr. 101 (4er)

Gr. 102 (4er)
Gr. 103 (4er)

Gr. 104 62 (4er)
Gr. 105 63 (4er)
Gr. 106 64 (4er)
Gr. 107 65 (4er)

Gr. 108 63 (4er)
Gr. 109 63 (4er)


  BOL
BA
KA
KB
KC
Juniorinnen U18 Gr. 110 (4er)

Gr. 111 (4er)
Gr. 112 (4er)

Gr. 113 61 (4er)
Gr. 114 62 (4er)
Gr. 115 63 (4er)
Gr. 116 64 (4er)
Gr. 117 65 (4er)

Gr. 118 63 (4er)
Gr. 119 65 (4er)


  BOL
BA
KA
KB
KC
Junioren U10 Gr. 120 (4er)


Gr. 121 62 (4er)
Gr. 122 63 (4er)
Gr. 123 63 (4er)
Gr. 124 65 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
Junioren U12 Gr. 125 (4er)

Gr. 126 (4er)
Gr. 127 (4er)

Gr. 128 62 (4er)
Gr. 129 63 (4er)
Gr. 130 64 (4er)
Gr. 131 65 (4er)

Gr. 132 63 (4er)
Gr. 133 63 (4er)


  BOL
BA
KA
KB
KC
Junioren U15 Endspiel
Bezirksmannschaftsmeister
Gr. 134 (4er)
Gr. 135 (4er)

Gr. 136 (4er)
Gr. 137 (4er)

Gr. 138 61 (4er)
Gr. 139 62 (4er)
Gr. 140 63 (4er)
Gr. 141 64 (4er)
Gr. 142 65 (4er)

Gr. 143 62 (4er)
Gr. 144 63 (4er)
Gr. 145 63 (4er)
Gr. 146 64 (4er)
Gr. 147 65 (4er)
Gr. 148 65 (4er)

Gr. 149 63 (4er)

  BOL
BA
KA
KB
KC
Junioren U18 Gr. 150 (4er)

Gr. 151 (4er)
Gr. 152 (4er)

Gr. 153 61 (4er)
Gr. 154 62 (4er)
Gr. 155 63 (4er)
Gr. 156 64 (4er)
Gr. 157 65 (4er)

Gr. 158 63 (4er)
Gr. 159 63 (4er)
Gr. 160 64 (4er)
Gr. 161 65 (4er)

Gr. 162 63 (4er)
Gr. 163 63 (4er)