TB Wiesbaden 2017
Jugend

  BOL
BA
KA
KB
KC
gemischt U 10
Endrunde U10g
Gr. 167 (4er)
Gr. 168 (4er)
Gr. 169 (4er)
  BOL
BA
KA
KB
KC
gemischt U 12

Gr. 170 62 (4er)
Gr. 171 63 (4er)
Gr. 172 65 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
gemischt U 14

Gr. 173 61 (4er)
Gr. 174 63 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
gemischt U 18
  BOL
BA
KA
KB
KC
Juniorinnen U 10
Gr. 092 (4er)

Gr. 093 63 (4er)
Gr. 094 65 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
Juniorinnen U 12 Gr. 095 (4er)


Gr. 096 63 (4er)
Gr. 098 64 (4er)
Gr. 099 65 (4er)

Gr. 097 63 (4er)


  BOL
BA
KA
KB
KC
Juniorinnen U 14 Gr. 100 (4er)

Gr. 101 (4er)
Gr. 102 (4er)

Gr. 103 63 (4er)
Gr. 105 64 (4er)
Gr. 106 65 (4er)
Gr. 107 61 (4er)

Gr. 104 63 (4er)


  BOL
BA
KA
KB
KC
Juniorinnen U 18 Gr. 108 (4er)

Gr. 109 (4er)
Gr. 110 (4er)

Gr. 111 61 (4er)
Gr. 112 62 (4er)
Gr. 113 63 (4er)
Gr. 116 64 (4er)

Gr. 114 63 (4er)
Gr. 115 63 (4er)


  BOL
BA
KA
KB
KC
Junioren U 10 Gr. 118 (4er)

Gr. 119 (4er)

Gr. 120 63 (4er)
Gr. 122 65 (4er)
Gr. 124 64 (4er)

Gr. 121 63 (4er)


  BOL
BA
KA
KB
KC
Junioren U 12 Spiel um die Qualifikation zur Endrunde U12m
Gr. 125 (4er)
Gr. 126 (4er)

Gr. 127 (4er)

Gr. 128 62 (4er)
Gr. 130 63 (4er)
Gr. 134 64 (4er)
Gr. 135 65 (4er)

Gr. 129 62 (4er)
Gr. 131 63 (4er)
Gr. 136 65 (4er)

Gr. 132 63 (4er)
Gr. 133 63 (4er)

  BOL
BA
KA
KB
KC
Junioren U 14 Gr. 137 (4er)

Gr. 138 (4er)
Gr. 139 (4er)

Gr. 140 62 (4er)
Gr. 142 63 (4er)
Gr. 146 64 (4er)
Gr. 147 65 (4er)
Gr. 149 61 (4er)

Gr. 141 62 (4er)
Gr. 143 63 (4er)
Gr. 144 63 (4er)
Gr. 148 65 (4er)

Gr. 145 63 (4er)

  BOL
BA
KA
KB
KC
Junioren U 18 Gr. 150 (4er)

Gr. 151 (4er)
Gr. 152 (4er)

Gr. 153 61 (4er)
Gr. 155 62 (4er)
Gr. 157 63 (4er)
Gr. 162 64 (4er)
Gr. 164 65 (4er)

Gr. 154 61 (4er)
Gr. 156 62 (4er)
Gr. 158 63 (4er)
Gr. 159 63 (4er)
Gr. 163 64 (4er)
Gr. 165 65 (4er)

Gr. 160 63 (4er)
Gr. 161 63 (4er)
Gr. 166 65 (4er)