TB Wiesbaden 2020
Jugend

  BOL
BA
KA
KB
KC
gemischt U 10
Endspiel

Gr. 156 63 (4er)
Gr. 157 64 (4er)
Gr. 158 65 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
gemischt U 12

Gr. 159 61 (4er)
Gr. 160 63 (4er)
Gr. 161 64 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
gemischt U 14

Gr. 162 63 (4er)
Gr. 163 64 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
gemischt U 18
  BOL
BA
KA
KB
KC
Juniorinnen U 10 Endspiel

Gr. 091 (4er)
Gr. 092 (4er)
  BOL
BA
KA
KB
KC
Juniorinnen U 12 Gr. 093 (4er)


Gr. 094 63 (4er)
Gr. 095 63 (4er)
Gr. 096 64 (4er)
Gr. 097 65 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
Juniorinnen U 14 Gr. 098 (4er)

Gr. 099 (4er)
Gr. 100 (4er)

Gr. 101 62 (4er)
Gr. 102 63 (4er)
Gr. 103 63 (4er)
Gr. 104 64 (4er)
Gr. 105 65 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
Juniorinnen U 18 Gr. 106 (4er)

Gr. 107 (4er)
Gr. 108 (4er)

Gr. 109 61 (4er)
Gr. 110 62 (4er)
Gr. 111 63 (4er)
Gr. 112 64 (4er)
Gr. 113 65 (4er)

Gr. 114 63 (4er)
Gr. 115 65 (4er)


  BOL
BA
KA
KB
KC
Junioren U 10 Gr. 116 (4er)


Gr. 117 63 (4er)
Gr. 118 63 (4er)
Gr. 119 64 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
Junioren U 12 Gr. 120 (4er)

Gr. 121 (4er)
Gr. 122 (4er)

Gr. 123 62 (4er)
Gr. 124 63 (4er)
Gr. 125 64 (4er)
Gr. 126 65 (4er)

Gr. 127 63 (4er)
Gr. 128 63 (4er)
Gr. 129 65 (4er)


  BOL
BA
KA
KB
KC
Junioren U 14 Gr. 130 (4er)

Gr. 131 (4er)
Gr. 132 (4er)

Gr. 133 61 (4er)
Gr. 134 62 (4er)
Gr. 135 63 (4er)
Gr. 136 64 (4er)
Gr. 137 65 (4er)

Gr. 138 63 (4er)
Gr. 139 63 (4er)
Gr. 140 65 (4er)
Gr. 141 65 (4er)


  BOL
BA
KA
KB
KC
Junioren U 18 Gr. 142 (4er)

Gr. 143 (4er)
Gr. 144 (4er)

Gr. 145 61 (4er)
Gr. 146 62 (4er)
Gr. 147 63 (4er)
Gr. 148 64 (4er)
Gr. 149 65 (4er)

Gr. 150 63 (4er)
Gr. 151 63 (4er)
Gr. 152 64 (4er)
Gr. 153 65 (4er)

Gr. 154 63 (4er)
Gr. 155 63 (4er)